Yükleniyor...

Site Kullanım Koşulları

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Site Kullanım Koşulları

Site Kullanım Koşulları

Site kullanım koşulları
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki 10 Ana Madde ve 8 Alt
Maddeden oluşan şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizde satışta olan web paketleri ve onlara bağlı tüm sayfalar DijiPR Dijital Yazılım
Hizmetleri’nin veya iş ortaklarının malıdır ve onlar tarafından işletilir.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu
sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu
sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
1. SORUMLULUKLAR
a. DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik
yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
b. DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri, üyenin sözleşme konusu ürünlerden, teknik arızalar dışında
yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak
kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde
d.Site üzerinden deneme amaçlı sahte sipariş verilmesi yasaktır. Bu tür girişimlerde bulunan
kişiler hakkında yetkili mahkemelere dava açılacaktır. Kullanıcılar verdikleri siparişlerin doğru
olduğunu kabul ve beyan eder.
 
2.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 
2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya
tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup,
ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu site’nin ziyaret edilmesi veya bu site’deki
hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve
aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 
 
3. BİLGİ GİZLİLİĞİ
3.1. DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere
açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-
posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca
‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
3.2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve
yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının
zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 
4. KAYIT VE GÜVENLİK
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme
ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi
halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar
görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
 
5. MÜCBİR SEBEP
 
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar,
ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve
internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak
anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar
bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri
askıya alınır. 
 

6. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
 
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri
kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
 
7. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
 
DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri, dilediği zaman hazirwebsitesi.store internet sitesinde sunulan
ürünleri ve hizmetleri  işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler
sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının
sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri
de kabul etmiş sayılır.
 
8. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi
ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye
olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde
yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli
sayılacağını kabul eder.
 
9.DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda
Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz
etmeyeceğini kabul eder.
 
10 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın
çözümünde Konya (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.